Valikko
avustaja / Palmuaseman matkavinkki

Henkilökohtainen apu matkalla: Mitä ottaa huomioon? Kuka korvaa avustajan matkakulut?

Päivitetty viimeksi: 12/2022

Osa matkaan lähtevistä tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi matkaan mukaan henkilökohtaisen avustajan. Minä olen yksi heistä. Tarvitsen vammani vuoksi toisen henkilön apua kaikissa päivittäisissä toimissani ympäri vuorokauden olin sitten kotona, arjessa, juhlassa tai matkalla. Avustaja kulkee mukanani sekä työ- että lomamatkoilla. Avustajan kanssa matkaan lähtiessä pohdittavaksi tulee niin avustajan/avustajien työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä kuin kunnan vammaispalvelun suuntaan liittyviä asioita, kuten avustajien matkakulujen korvaus tai mahdolliset matkalle tarvittavat lisätunnit. Olen koonnut tähän artikkeliin vastauksia eniten kysyttyihin kysymyksiin sekä linkkejä lisätiedon lähteille. On hyvä muistaa, että osaan kysymyksistä ei ole selviä vastauksia ja kunnilla on valitettavasti erilaisia käytäntöjä. Aina kannattaa kuitenkin hakea!

Asiantuntija-apuna tässä artikkelissa on toiminut vammaisoikeuksiin erikoistuneen Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n lakimies Jukka Kumpuvuori.

Tunnista omat tarpeet

Kun matkaunelma on kirkastunut ja päätös lähteä matkaan on tehty, on aika miettiä myös avustaja-asioita. Tässä vaiheessa korostuvat omien tarpeiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Kannattaa miettiä realistisesti, minkä verran tarvitsee apua matkaolosuhteissa, jotka ovat aina erilaiset kuin kotona. Osa pärjää täysin itsenäisesti kotona, mutta matkalla avuntarve onkin suurempi. Lomasta on myös oikeus ottaa kaikki ilo irti, eikä jättää muuten toivelistalla olevia asioita tekemättä siksi, ettei apua ole saatavilla. Jos oman avun tarpeen määrittely tuntuu vaikealta, kannattaa miettiä ja listata matkan ohjelmaa vaihe vaiheelta ja avun tarvetta jokaisessa vaiheessa. Yhtä lailla on hyvä miettiä, mitä toivoo avustajalta, tarvitseeko matkaan yhden vai useamman avustajan ja onko mahdollisissa nykyisissä avustajissa sellaisia, joiden kanssa ajattelee asioiden toimivan myös matkaolosuhteissa.

Käy asiat etukäteen läpi avustajan kanssa

On tärkeää, että matkalle lähtevä avustaja on motivoitunut lähtemään matkalle ja hänen henkilökohtainen elämäntilanteensa sen mahdollistaa. Itse koen, että matkalla on myös erityisen tärkeää, että henkilökemiat kohtaavat ja avustajaan on syntynyt vahva luottamus. Avustaminen matkalla on periaatteessa hyvin samanlaista kuin muutenkin, mutta olosuhteet ovat toiset ja yhdessä ollaan yleensä paljon tiiviimmin. Avustaja on matkalla töissä ja työnantaja/henkilökohtaisen avun käyttäjä on lomalla, mikä on hyvä muistaa myös lomaparatiisissa. Matkaan lähtevä avustaja voi olla sama henkilö, joka avustaa arjessa tai joku erillinen, vain matkalle mukaan tuleva avustaja. Monilla on tällaisia ”matka-avustajia”, jotka voivat olla esimerkiksi sellaisia entisiä avustajia, joihin on syntynyt vahva luottamus. Jos vakituinen avustaja ei syystä tai toisesta lähde matkaan, täytyy matkan aika miettiä tapauskohtaisesti ja hyödyntää esimerkiksi vuosiloma- tai lomautusjärjestelyjä.

Mukaan lähtevän avustajan kanssa kannattaa käydä mahdollisimman tarkasti etukäteen läpi matkustus kohteeseen, matkan ohjelma, olosuhteet, avustajan työajat, avuntarve matkalla jne. Matkalla täytyy aina varautua myös yllätyksiin ja joustavuutta tarvitaan molemmilta.

Voiko avustaja olla töissä ympäri vuorokauden koko matkan ajan?

Jos toimit itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana ja kuulut Heta-liittoon (Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien liitto), noudatetaan työsuhteessa Heta-liiton työehtosopimusta. Se antaa reilusti mahdollisuuksia sopia joustavista työaikamahdollisuuksista matkojen aikana. Pääsääntö työaikalainsäädännössä on, että avustaja voi tehdä työtä korkeintaan 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa ilman, että hänelle syntyy oikeus ylityökorvauksiin. Heta-liittoon kuuluvat työnantajat voivat kuitenkin sopia huomattavasti pidemmistä yhtäjaksoisista työjaksoista matkan aikana. Parhaimmillaan yksi avustaja voi olla töissä 14 vuorokautta, vaikka hänen työaika olisi 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä edellyttää, että avustajalla on päivän aikana työehtosopimuksen määrittämät tauot ja öisin mahdollisuus nukkua yhdenjaksoisesti vähintään seitsemän tuntia välttämättömiä, lyhyitä avustamisia lukuunottamatta. Oma avuntarve kannattaa arvioida tässäkin ja miettiä, tuleeko yhdelle avustajalle matkan aikana liikaa kuormitusta. Jos tarvitsee esimerkiksi paljon apua myös öisin ja avustajan taukojen pitäminen on jatkuvan avuntarpeen vuoksi vaikeaa, kannattaa matkalle ottaa useampi avustaja. Heta-liiton neuvontaan kannattaa olla yhteydessä kaikissa epäselvissä kysymyksissä ja Heta-liiton työehtosopimus lukea tarkkaan.

Jos et toimi itse työnantajana, vaan avustaja tulee jonkin yrityksen kautta, kannattaa käytännöistä ja mahdollisesti noudatettavasta työehtosopimuksesta keskustella yrityksen edustajien kanssa. Myös yrityksen kautta tulevan avustajan kanssa matkustamisesta on olemassa hyviä esimerkkejä, vaikka nämä käytännöt ovatkin vielä melko uusia. Heta-liittoon voivat kuulua ja täten henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta soveltaa vain henkilöt, jotka toimivat itse henkilökohtaisen työnantajana tai henkilöt, jotka toimivat vammaisen henkilön puolesta henkilökohtaisen avustajan työnantajana (esimerkiksi alaikäisten vammaisten henkilöiden vanhemmat).

Lisätietoa:

Heta-liiton työehtosopimus

Heta-help neuvontapalvelu

Voiko omainen toimia avustajana matkalla?

Vammaispalvelulain 8 d §:n mukaan henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. Henkilökohtaisen avustajan tulee olla pääsääntöisesti perheen ulkopuolinen henkilö. Tämä sama sääntö pätee myös matkalla. Lupa omaisen toimimiseen henkilökohtaisena avustajana täytyy erikseen hakea ja perustella. Tiedän ja ymmärrän ajatuksen siitä, että lomalla olisi kiva olla vain omaisten kesken. Jos avuntarve on kuitenkin suurta, loma ei ole avustavalle omaiselle lomaa. Tällöin ulkopuolinen avustaja mahdollistaa lomasta nauttimisen omaisten kesken.

Lisätietoa: THL:n Vammaispalvelujen käsikirja: Omainen avustajana

Asioiminen kunnan vammaispalvelun kanssa

Oman kotikunnan vammaispalveluiden sosiaalityö astuu kuvioihin, kun tulee tarve hakea avustajan matkakuluja ja mahdollisia lisätunteja matkan ajaksi. Näiden osalta kannattaa olla liikkeellä mahdollisimman hyvissä ajoin. Jo palvelusuunnitelmaa laadittaessa kannattaa ottaa puheeksi ja palvelusuunnitelmaan kirjata aikomus matkustella. Jos nykyisessä palvelusuunnitelmassa ei ole asiaa huomioitu, voi pyytää palvelusuunnitelman päivitystä. Näissä asioissa on valitettavasti kuntakohtaisia eroja käytännöissä. Vammaisella henkilöllä on kuitenkin yhtäläinen oikeus matkustaa niin kotimaassa, Euroopassa kuin kaukokohteissakin.

Riittävät tunnit matkaan

Avustajapäätöksessä on myönnetty usein tunteja ”peruselämään”. Päätös saattaa olla esimerkiksi 20 tai 40 tuntia viikossa. Tärkeää on muistaa, että matkalla tunteja kuluu usein paljon enemmän kuin kotona. Arjessa riittävä 20 tuntia viikossa tulee matkalla helposti täyteen jo matkustuspäivänä. Saattaa olla niinkin, että kotioloissa tunteja ei tarvita lainkaan, mutta matkalla avustaja tulee tarpeeseen. Jos mahdollista, hyvissä ajoin ennen matkaa kannattaa tehdä suunnitelma matkan ajan avustustarpeista ja hakea lisätunteja matkan ajaksi. Hakemus tehdään kirjallisesti ja siinä kannattaa avata mahdollisimman tarkasti oma avuntarve sekä esimerkinomaisesti päiväkohtainen avuntarve matkalla. Mitä tarkemmin hakemuksen tekee, sitä helpompi päätöstä tekevän sosiaalityöntekijän on ymmärtää tarve. Sosiaalityöntekijälle kannattaa myös kertoa, että haluaa matka-asiat osaksi palvelusuunnitelmaa. Näin ne ovat aina viranomaisen tiedossa.

On erittäin tärkeää, että matkalla on riittävä tuntimäärä. Avustajan kanssa ei kannata alkaa sopia mistään ”vispilänkaupoista” esimerkiksi niin, että avustaja saa palkan neljästä tunnista päivässä, vaikka hän tosiasiassa olisi käytettävissä koko päivän. Jos avustaja on työsuhteessa ja hän tekee työtä valvonnan ja johdon alaisena, muodostuu hänelle melko helposti myös oikeus palkkaan koko ajalta, jota hänellä on takautuvasti mahdollisuus vaatia. Avustaja on matkalla täysin vapaalla vain silloin, kun hänellä on tosiasiallinen oikeus olla vapaalla ja esimerkiksi poistua välittömästä työnantajan läheisyydestä. Jokainen hetki matkalla ei ole aktiivista avustamista, mutta jos avustaja on mukana esimerkiksi rannalla siltä varalta, että apua saatetaan tarvita, on se työaikaa. Kannattaa siis pitää huolta, että tuntimäärät riittävät.

Avustajan matkakulut

Kunnan tulee vammaispalvelulain mukaan korvata avustajasta aiheutuvat ylimääräiset, kohtuulliset kustannukset. Näitä voivat olla esimerkiksi: avustajan juna- tai lentolippu, hotellihuone, teatterilippu tai mikä tahansa sellainen kustannus, joka johtuu siitä, että avustaja on mukana. Esimerkiksi taksi on usein saman hintainen riippumatta siitä onko siellä yksin tai avustajan kanssa, eikä ylimääräistä kustannusta synny. Sen sijaan esimerkiksi avustajan lentolippu on selkeä ylimääräinen kustannus. Valmismatkoilla kaikki matkan osuudet on usein koottu yhdeksi paketiksi, jolloin avustajan valmismatkapaketti on kokonaisuudessaan ylimääräinen avustajasta aiheutuva kustannus.

Kunta korvaa vain kohtuulliset kustannukset. Näin ollen, jos majoittuu luksushotellissa, ei kunnalla ole lähtökohtaisesti velvollisuutta korvata avustajalle majoitusta samassa hotellissa. Kunnat saattavatkin tehdä hakemuksia käsitellessään hakuja internetin matkahauilla ja selvittää kunkin kohteen kohtuullista korvaustasoa. Käytännössä avustajan kyllä usein tarvitsee samaan hotelliin, mutta kunta ei välttämättä korvaa kalliin hotellin hintaa kokonaisuudessaan, vaan kohteen keskimääräisen hotellin hinnan. Avustajan matkakuluja on oikeus hakea ja saada niin matkoille lähikuntaan kuin vaikkapa Karibian risteilylle.

Avustajan matkakustannuksista tehdään aina kirjallinen hakemus, johon liitetään todiste kuluista. Osassa kunnista toimitaan siten, että kulut maksetaan ensin itse ja rahat saa myönteisen päätöksen jälkeen kuitteja vastaan takaisin. Jotkut kunnat hyväksyvät, että esimerkiksi matkatoimisto lähettää laskun avustajan matkasta heille. Tähän vaikuttaa myös matkatoimistojen käytänteet ja toki matkan luonne: ottaako matkan matkatoimiston kautta vai ostaako esimerkiksi lennot luottokortilla suoraan lentoyhtiön sivuilta.

Jotkin kunnat asettavat rajoituksia matkojen korvattavuudelle, vaikka se ei ole lain hengen mukaista. Kannattaakin aina kielteisen päätöksen tultua valittaa. Valittaa voi kirjallisiin hakemuksiin saaduista päätöksistä. Hakemus kannattaa siis aina tehdä, vaikka sosiaalityöntekijä keskustelussa sanoisikin, ettei kuluja voida myöntää. Korkein hallinto-oikeus on linjannut oikeustilaa avustajien matkakulujen osalta jo monessa eri tapauksessa. Löydät aiempia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä alla olevasta linkistä, THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Lisätietoja: THL:n Vammaispalvelujen käsikirja: Henkilökohtainen apu ulkomailla

Päivärahat ja ateriakorvaukset

Lainsäädäntömme ei takaa avustajalle oikeutta päivärahaan matkalla, eikä henkilökohtaisilla avustajilla yleensä ole oikeutta niihin. Heta-liiton jäsenille tulevat sen sijaan työehtosopimuksen ateriakorvausmääräykset sovellettavaksi silloin, jos avustajalla ei ole matkan aikana mahdollisuutta valmistaa aterioita itse. Ateriakorvauslomakkeet täytetään ja lähtökohtaisesti ne maksetaan, kuten työelämässä yleensä, matkan jälkeen. Jos avustaja tulee yrityksen kautta, saatetaan soveltaa jotain sellaista työehtosopimusta, joka mahdollistaa päivärahat matkalla. Tästä kannattaa keskustella yrityksen kanssa. Jos työnantajana toimiva henkilö ei ole Heta-liiton jäsen, aterioiden korvaaminen avustajalle on epäselvempää. Jos avustajalle aiheutuu ylimääräisiä kuluja matkalla aterioinnin järjestämisestä, voidaan katsoa, että työnantaja nämä maksaa. Tällöin hänellä on oikeus hakea niitä kunnalta kuittia vastaan ylimääräisinä avustajasta aiheutuneina kuluina. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö asiassa on kuitenkin epäselvä, joten Heta-liiton jäsenyys ateriakorvauksineen onkin tässä työnantajille varsin selkeä vaihtoehto.

Kuinka monelle matkalle vuodessa avustajan kuluja voi hakea?

Aina voi ja kannattaa hakea. Vammaispalvelulaissa ei ole rajoituksia, kuinka usein vammainen henkilö voi matkustaa. Useat kunnat ovat kuitenkin tehneet omia sääntöjä ja rajanneet sitä, kuinka usein matkalle voi saada avustajan. Näitä sääntöjä saa kyseenalaistaa. Asiaa arvioidessa kunnat ja oikeusasteet arvioivat, mikä on tavanomaista ihmisten matkustamista, mutta aina tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös yksilön elämäntilanne ja matkustustottumukset. Useat kunnat kuitenkin katsovat, että esimerkiksi kaksi lomaviikkoa ulkomailla on tavanomainen matkustustahti. Työmatkojen osalta rajauksia ei saa tehdä.

Mitä, jos avustaja sairastuu matkalla tai juuri ennen matkaa?

Tähän ei ole yhtä ja oikeaa vastausta ja tilanne on varmasti jokaisen työnantajan/henkilökohtaisen avun käyttäjän painajainen. Jos avustaja sairastuu juuri ennen matkaa ja on estynyt lähtemään mukaan, ongelmaksi nousee uuden avustajan löytäminen, mahdollisesti uusien matkalippujen hankinta (jos avustajan lipuissa ei ole esimerkiksi nimenmuutosoikeutta) ja uusien kulujen korvaaminen. Avustajan sairastuminen matkalla voi aiheuttaa suuria ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa henkilö on riippuvainen yhden avustajan avusta ja avustaja on täysin estynyt tekemään työtä. Ennen matkaa erilaisia skenaarioita kannattaa käydä läpi. Avustajalla kannattaa ehdottomasti olla voimassa oleva matkavakuutus. Mikäli se hankitaan matkaa varten, on se työnantajalle kuuluva avustajasta syntyvä ylimääräinen kulu, jota voi hakea kunnan vammaispalvelusta. Työnantajan/henkilökohtaisen avun käyttäjän kannattaa etukäteen selvittää, onko kohdemaassa saatavilla avustuspalveluita hätätapauksessa. Riippuen matkan kohteesta, myös lisäavun lennättäminen Suomesta voi tulla kyseeseen. Itselläni on ollut muutama tilanne, jolloin avustaja on sairastunut matkalla. Hän ei ole kuitenkaan ollut täysin estynyt tekemään töitä, jolloin hän on hoitanut vain kaiken välttämättömimmän avustamiseni (wc-käynnit yms.) ja muuta matkaohjelmaa on muokattu siten, että avustaja on saanut mahdollisimman paljon lepoa.

Kerro kokemuksesi meidän kaikkien hyödyksi

Kaikesta tästä tulee helposti olo, että avustajan kanssa matkustaminen on mahdottoman vaikeaa. Ei se kuitenkaan ole. Kerätään yhdessä tarinoita ja vinkkejä meidän kaikkien hyödyksi! Kerro alla olevaan boksiin oma kokemuksesi henkilökohtaisen avustajan kanssa matkustamisesta, jokin hyvä käytäntö tai vinkki, jonka haluaisit muidenkin tietävän. Jaan vastaukset Palmuasemalle nimettöminä.

Lisätietoja

Heta-liiton tietopankki: Henkilökohtainen apu matkalla

THL, Vammaispalvelujen käsikirja: Henkilökohtainen apu ulkomailla (aiempia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä teemaan liittyen)

Palmuasema: Avustaja matkalla mukana (avustajan roolista)

Esteetön Matka Talk Show: Henkilökohtainen apu matkalla

Esteetön Matka Talk Shown toisessa jaksossa vieraana lakimies Jukka Kumpuvuori ja aiheena henkilökohtainen apu matkalla. Jakso on julkaistu 21.4.2021.

About Author

Maailman mahdollisuudet näkevä esteettömän matkailun asiantuntija ja matkabloggaaja, Palmuaseman kirjoittaja ja esteettömän matkailun kouluttaja.

1 Comment

  • satunnainen matkaaja
    4.1.2018 at 20:00

    Henkilökohtaisen avun kohdalla on tapahtunut muutoksia, eikä heta-liiton jäsenyys ole enää ehtona samalla tavoin kuin aikaisemmin tiettyjen korvausten osalta. Näissä avustajan ateriakorvauksissa on voinut tapahtua muutoksia, joten olisiko mahdollista pyytää Jukka Kumpuvuorelta päivitetty postaus avustajan korvattavien kustannusten osalta niin tieto olisi kaikkien lukijoiden saatavilla. En käytä avustajaa tai ole perehtynyt tarkemmin asiaan, mutta tiedollisesti olen kiinnostunut ja varmasti moni muukin, erityisesti avustajaa matkalla käyttävät. Näin blogisi palvelisi hyvin avustajaa matkalla tarvitsevia lukijoita.

    Reply

Leave a Reply